Mnohopólové konektory kruhové

Typový rad ŠR

Počet pólov 1-47


Popis
Jadrom konektoru sú nezameniteľné na seba navedené valcové kolíky z mosadze a dutinky s pružiacim účinkom z toho istého materiálu; oboje so zakončením pre spájanie vodičov. Povrchová ochrana kontaktných členov je urobená striebrom. Kontakty sú podľa počtu a druhu rozmiestnenia , vsunuté v telese izolátoru kruhového prierezu, ktoré je upevnené v púzdre z Al zliatiny, v konštrukčnom usporiadaní buď prírubou (na panel prístroja) alebo ako káblová koncovka (uhlová alebo priama) s poistnou maticou, zaisťujúcou spoj proti samovoľnému rozpojeniu počas prevádzky. Oba druhy puzdier z Al zliatiny môžeme osadiť izolačnými telesami, ako s kolíkmi, tak aj s dutinkami. Vývodka káblovej koncovky je zakončená tieniacou alebo netieniacou maticou pre upevnenie káblu.

Technické údaje
Zásuvky a vidlice typu ŠR sú určené pre funkciu v podmienkach pri:
1)zmene teploty okolitého vzduchu od -60°C do +50°C
2)relatívna vlhkosť okolitého vzduchu od 95-98% a teplote +20°C
3)atmosférickom tlaku do 12kPa
4)vibrácia so zrýchlením 10g
5)nárazovom trasení so zrýchlením 6g
6)prevádzkovým napätím do 250V ~ (do 400Hz)
7)zaťaženie kontaktov od 10 do 200A (zaťaženie jednotlivých kontaktov je uvedené na náčrtoch rozmiestnenia kontaktov)

Okrem týchto hodnôt sa skúša:
a)Jednorazové, krátkodobé 100% preťaženie kontaktov (max 5min)
b)Zohriatie konektoru pri prúdovom zaťažení aj preťažení. Nesmie presahovať +70°C (skúša sa pri 100kPa a teplote okolitého vzduchu do +50°C)
c)Prechodný odpor kontaktnej dvojice (kolík, dutinka) nesmie presiahnuť tieto hodnoty:
u kontaktov o priemere
1,5mm      0,0025
2,5mm      0,001
3,5mm      0,0005
5,5mm      0,0002
9mm         0,00015
d)Prechodový odpor všetkých stykov kontaktných puzdier tienených zásuviek aj vidlíc aj vo vzájomnom spojení nesmie presahovať 0,002 Ohmov
e)Sila potrebná na spojenie a rozpojenie zásuvky s vidlicou sa určuje zo súčtu síl jednotlivých kontaktných dvojíc:

Priemer kontaktnej
dvojice v mm
Prípustné rozmedzie rozpojovanej sily
jednej kontaktnej dvojice v N
1,5
5 až 10
2,5
6 až 12
3,5
8 až 15
5,5
12 až 25
9
25 až 50


(Pripúšťa sa zvýšenie súhrnnej sily, ostáva len možnosť rozpojiť zásuvku a vidlicu ručne pomocou prevlečenej matice.)

f)Životnosť- zásuvka a vidlica musí vydržať 500 vzájomných spojení bez zaťaženia, bez toho aby sa zmenila ich funkcia.
g)Elektrická pevnosť izolácie v normálnych klimatických podmienkach (100kPa, +20°C, 30-70% relatívnej vlhkosti). Skúšobné napätie 1500V ~ o kmitočtu 50Hz po dobu jednej minúty. Skúša sa jednak medzi susednými kontaktmi a jednak medzi kontaktmi a puzdrom.
h)Elektrická pevnosť izolácie v prostredí okolitého vzduchu s relatívnou vlhkosťou 95-98%. Skúšobné napätie 900V ~ o kmitaní 50Hz po dobu jednej minúty.
i)Elektrická pevnosť izolácie pri atmosférickom tlaku 12kPa. Skúšobné napätie 525V ~ o kmitaní 50Hz po dobu jednej minúty.
j)Odpor izolácie v normálnych klimatických podmienkach musí byť minimálne 20megaohmov.
k)Odpor izolácie v prostredí okolitého vzduchu s relatívnou vlhkosťou 95-98% musí byť 2megaohmy.
l)Klimatická udalosť-U2 (pre všetky makroklimatické oblasti na suchu). Pre využitie pod prístreškom alebo v objektoch, kde sa výkyvy teploty a vlhkosti vzduchu len nepatrne líšia od výkyvov na otvorenom priestranstve a kde je pomerne voľný prístup vonkajšieho ovzdušia, neuplatňuje sa však priame pôsobenie slnečného žiarenia a atmosférických zrážok.
m)Výrobky typovej rady ŠRG musia byť vzduchotesné. Skúša sa pri teplote okolitého vzduchu +20°C a pretlakom 100kPa po dobu jednej hodiny. Pokles tlaku z uzavretej sústavy o objeme 2,5l smie byť maximálne 1,3 kPa za 1 minútu.

Zvláštne upozornenie:
Ak chce odoberateľ použiť tieto naše výrobky na „nn“ (nízke napätie) podľa ČSN, v niektorom zo svojich výrobkov, ktoré podliehajú povinným kontrolám EZÚ alebo niektoré iné autorizované skúšobne, musí sa s týmto ústavom predom dohodnúť o ich použití.

Použitie
Mnohopólové konektory kruhové typu ŠR sú určené pre použitie v regulačnej, automatizačnej a telekomunikačnej technike, zariadenia stabilného aj mobilného charakteru, signalizácie a diaľkového ovládania aj v ťažkých priemyselných prevádzkach, pre ich robustnosť a spoľahlivosť. Konštrukcia konektoru umožňuje spojovanie a rozpojovanie obvodu pod napätím, za žiadnych okolností však pri prúdovom zaťažení. Pri spojovaní konektoru je nutné dbať na správne navedenie drážky káblovej koncovky na vnútorní výstupok prírubového dielu. Rozpojovanie je nevyhnutné prevádzať striedavým povoľovaním poistnej matice a ťahom, výhradne len za teleso káblovej koncovky konektoru.